Junioreiden (-12v) harjoitukset jatkuvat jälleen 15.3. alkaen rajoituksin

Jussi Somero
13.3.2021

Kirkkonummen kunta sallii -12v ryhmien harjoitukset Liikuntasaleissaan.
Näin saamme juniorivuoromme jälleen jatkumaan.
Kunta (kaikkien viranomaisten suositusten mukaan) on kuitenkin asettanut rajoitteita harjoituksiin.
Tärkeimmät ovat 10 henkilön osallistumisrajoitus ja ehdoton 2m turvavälien pitäminen.
Meillä ITF taekwon-dossa tämä on helppoa, koska harjoittelemme ja liikumme paljon ns. sulkeismuodossa,
jossa oppilaat ovat järjestäytyneet riveihin ja jonoihin, ja voimme pitää tuon 2m rajan.
Vanhemmat saattavat oppilaat ulko-oville, eivätkä tule koulun tiloihin ollenkaan.
Ennen harjoituksia oppilaat pesevät kätensä (tai käsi-desi),
ja samoin harjoituksen jälkeen ennen poistumista koululta.
Ohjaajat huolehtivat harjoitusvälineiden desinfioinnista.
 

Harjoituksiin ilmoittaudutaan nimenhuudon kautta, jolloin tiedämme, koska ryhmä on tullut täyteen.
Kaikille lisenssinomaaville oppilaille on luotu tunnus nimenhuutoon ja kutsu joukkueeseen on lähetetty.

Nimenhuuto on Sonkalille uusi tuttavuus, joten aluksi saattaa olla pieniä haasteita ja muutoksia käytäntöihin,
joten kaikki parannusehdotukset ja rakentava kritiikki otetaan ilolla vastaan.

Sonkalin sivun nimenhuudosta löytää nimellä "Sonkal Veikkola".

Nimenhuutoon pääsette myös etusivun vasemmalla ylälaidassa olevasta linkistä tai -> tästä <-

Tässä vielä kunnan tiedote asiasta:


Lasten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa mahdollista asteittain ja
rajoitetusti 8.3. lähtien

Kunnassa voimassa olevien koronarajoitusten mukaisesti yli 12-vuotiaiden
ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty 31.3.2021 asti.
12-vuotiaiden ja sitä nuorempien, ryhmäharrastustoimintaa voidaan toteuttaa
ulkona ja ilman lähikontakteja.

Lisäksi kunta mahdollistaa vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten sisällä tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan asteittain ja rajoitetusti 8.3.2021 alkaen. Kunta avaa hallitsemansa sisätilat yhdistysten ja muiden tahojen harrastustoimintaa varten niille ryhmille, joissa harrastajina ovat vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat lapset. Suurin mahdollinen ryhmäkoko on 10 henkeä. Toiminta tulee toteuttaa siten, että osallistujien välillä säilyy tosiasiallisesti 2 metrin turvaväli koko toiminnan ajan.

Käyttövuorot ovat pääsääntöisesti lukuvuodelle 2020-2021 myönnettyjen vuorojen mukaiset. Kunta tekee vuoroihin tarvittaessa muutoksia, jotta toiminta pystytään toteuttamaan turvallisuusohjeita noudattaen. Uusia vuoroja ei myönnetä.
Harrastustoiminta tulee toteuttaa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Ohje lähetetään kaikille vuorojen haltijoille. Ohje noudattaa soveltuvin osin Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2.2.2021 antamia ohjeita lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä ja rajoituksista. 

Harrastustoimintaa joudutaan mahdollisesti toteuttamaan edelleen myös etämuotoisena rajoitusten noudattamaiseksi.
Kunta tiedottaa kyseisten vuorojen haltijoita erikseen viikon 9 aikana harrastusvuoroista sekä toiminnan edellyttämistä järjestelyistä.

Musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin ohjeistusten mukaisista opetuksen järjestelyistä. Myös nuoriso- ja liikuntapalvelut tiedottaa asiakkaitaan tarkemmin, joko puhelimitse tai sähköpostitse, ohjatun liikunnan sekä nuorisoteatterin järjestelyistä.

Lisätietoa:
Kirkkonummen vapaa-aikapalvelut, tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi

Hobbyverksamhet i grupp för barn inomhus möjliggörs stegvis och begränsat fr.o.m. 8.3.

I enlighet med coronabegränsningarna som gäller i kommunen har hobbyverksamheten i grupp för barn över 12 år avbrutits t.o.m. 31.3.2021. Hobbyverksamhet i grupp för 12-åringar och yngre kan ordnas utomhus och utan närkontakter.

Kommunen möjliggör också hobbyverksamhet i grupp inomhus för barn födda år 2008 eller yngre stegvis och begränsat fr.o.m. 8.3.2021. Kommunen öppnar inomhuslokalerna som kommunen förvaltar för föreningars och andra instansers hobbyverksamhet för grupper med deltagare födda år 2008 eller yngre. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Användningsturerna följer i regel turerna som beviljats för läsåret 2020 2021. Kommunen gör vid behov ändringar i turerna så att verksamheten kan genomföras enligt säkerhetsföreskrifterna. Nya turer beviljas inte.
Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som ges separat. Anvisningen skickas till alla som innehar turer. Anvisningen följer till tillämpliga delar Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar 2.2.2021 för ordnande och begränsningar av barns och ungas hobbyverksamhet (inkl. grundläggande konstundervisning). 

Man blir eventuellt tvungen att fortsättningsvis ordna hobbyverksamheten på distans för att iaktta begränsningarna.
Kommunen informerar de som innehar turerna i fråga skilt under vecka 9 om hobbyturerna och arrangemangen som verksamheten förutsätter.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna. Också ungdoms- och idrottstjänsterna informerar sina kunder närmare antingen per telefon eller e-post om arrangemangen gällande den ledda motionen och ungdomsteatern.

Ytterligare information:
Kyrkslätts fritidstjänster, tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi